При тахикардии ком в горле

Лекарства при заболеваниях сосудов головного мозга


Читать дальше

Цена лечения варикозной болезни уфа

Нестабильность с3 с6 мануальная терапия


Читать дальше

Результати вступних испитив внкз балтського педагогичного училища математика ответи


за № 1390/26167 На виконання статті 44 Закону України "Про вищу освіту" наказую 1. Затвердити Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році, що додаються.Усі особи, які здобувають вищу освіту у вищих навчальних закладах, мають рівні права та обов’язки. Керівникам вищих навчальних закладів всіх форм власності і підпорядкування під час затвердження власних правил прийому забезпечити дотримання вимог Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році, затверджених пунктом 1 цього наказу. Департаменту вищої освіти Коровайченко Ю. Тимчасово виконуюча обов’язки Міністра І. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Совсун І.У програмах творчих конкурсів повинні міститися критерії оцінювання до кожного з них. Р. Р. Р. Совсун ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України 15.10.

за № 1390/26167 1. Правила прийому до вищого військового навчального закладу підрозділу затверджуються його керівником ректором та погоджуються центральним органом виконавчої влади іншим органом державної влади, до сфери управління якого належить вищий військовий навчальний заклад вищий навчальний заклад із специфічними умовами навчання та військовий навчальний підрозділ вищого навчального закладу.На навчання для здобуття ступеня бакалавра магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників та рівня їх творчих та/або фізичних здібностей з урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту та балів за особливі успіхи. Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, мають право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України.Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Інші іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.Інші іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність. Рішення приймальної комісії стосовно розподілу обсягу державного замовлення у межах ліцензійного обсягу за факультетами, спеціалізаціями, нозологіями, профілями, мовами тощо щодо кожної спеціальності напряму підготовки повинно бути прийняте не пізніше трьох календарних днів після доведення вищому навчальному закладу державного замовлення.

Рішення приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти за денною формою навчання приймаються особи з базовою загальною середньою освітою на підставі вступних випробувань. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти вищі навчальні заклади мають право приймати на другий курс з нормативним терміном навчання на вакантні місця осіб, які здобули повну загальну середню освіту і подають для участі у конкурсі сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання. На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Особа може вступити до вищого навчального закладу для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома бакалавра. Вищі навчальні заклади зараховують зазначені категорії осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами V - VII та пунктом 1 розділу XVІ цих Умов. Вищі навчальні заклади приймають на навчання осіб, які здобули неповну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до правил прийому до вищого навчального закладу. Вищі навчальні заклади мають право приймати на навчання осіб, які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки іншою спеціальністю у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до правил прийому до вищого навчального закладу.

Правила прийому до вищого навчального закладу далі - Правила прийому розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі цих Умов, і затверджуються вченою педагогічною радою вищого навчального закладу до 01 грудня 2014 року.Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів. Правила прийому оприлюднюються державною мовою. У разі прийняття рішення місцевою радою щодо використання регіональних мов або мов національних меншин Правила прийому також оприлюднюються цими мовами. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання визначаються Правилами прийому з дотриманням вимог пунктів 2 - 10 цього розділу. Співбесіди та вступні екзамени проводяться з 25 липня до 01 серпня. Творчі конкурси проводяться у кілька сесій з 21 липня до 01 серпня. Вступні екзамени проводяться з 25 липня до 01 серпня. Вступники повинні виконати вимоги до зарахування відповідно до пункту 1 розділу XVI цих Умов до 18.00 години 05 серпня.

Фахові вступні випробування проводяться з 25 липня до 01 серпня. Строки прийому заяв та документів на навчання за вечірньою і заочною формами навчання визначаються Правилами прийому, тривалість прийому документів - не більше одного місяця. Зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення прийому заяв та документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір. Вступники подають заяву на участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу далі - заява в паперовій або в електронній формі.Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання відповідно до пункту 1 розділу XV цих Умов.

При вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, ступенем бакалавра освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, ступенем магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань вступник може подати заяву заяви в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п'яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки на три спеціальності у кожному з них. У заяві вступники вказують спеціальність, факультет, спеціалізацію, нозологію, профіль, мову тощо та форму навчання.